TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı TÜM TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ’dir ve kısaca TTÜDER olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler verebilir.  Derneğin şubesi yoktur.  Temsilcilik Açılması halinde ülke  çapında örgütlenmesi söz konusu olacaktır.

Derneğin Amacı

Madde 2- Derneğin Amacı: Dernek her türlü tıbbi cihaz ve ekipmanlarının üretimini yapan, bakım ve onarım faaliyetlerini yürüten kişi ve firmaların, Pazar paylarını artırmak, yurtdışı tanıtım faaliyetlerini ve ihracatını geliştirmek amacıyla, yurtdışı pazar araştırmaları ve  gezi organizasyonları yapmak, yapanlarla işbirliği yaparak katkı sağlamak, dernek üyelerinin kanunların öngördüğü şekilde menfaatlerini korumak, üyelerinin yararına olan kamu destekleriyle ilgili çıkan kanun, kararname, yönetmelik ve genelgeler hakkında üyelerini bilgilendirmek ve yardımlardan yararlanmak ve yararlanmalarını sağlamak, üyelerini bilgilendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, sempozyum, panel, kongre ve çalıştaylar yapmak, dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermek ve derneğe gelir kazandırmak amacıyla iktisadi teşekkül oluşturmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma ve Hizmet Konuları

Madde 3- Çalışma ve Hizmet Konuları Aşağıda Belirtilmiştir:

 1. Tıbbi Cihazla ilgili ulusal ve uluslararası gelişim ve yenilikleri değişiklikleri, gelişmeleri yakından takip etmek, müzakere ederek üyelerin bu konudaki bilinçlenmesini sağlamak amacıyla duyurular yapmak.
 2. Ülkemizde üretimi ve satışı yapılan tıbbi malzemelerin tanıtımı amacı ile fuar ve kongrelerde, üyelerimizin indirimli katılım yapabilmeleri için fuar ve kongre organizatörleriyle anlaşmalar yapmak.
 3. Tıbbi Cihaz sektörüyle ilgili oluşacak yenilikleri dernek üyelerini bilgilendirmek amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı destek kuruluşları, Hazine ve Maliyei Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Üretim ve İhracatı Geliştirme Desteklerinden ve diğer kamu kurumlarının desteklerinden yararlanmasıyla ilgili ve yeni ihtiyaçları karşılayabilmek için yeni destek kapsamları açtırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
 4. Tıbbi Cihaz sektörüyle ilgili oluşan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla panel, sempozyum, kongre ve çalıştaylar düzenlemek.
 5. Yurtiçindeki ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumunda bulunan kuruluşlar ve çalışanlarıyla işbirliği yaparak üyelerimizin AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerini bu kuruluşlar ve kişilerle yürütmelerine aracı olmak.
 6. Yurtiçi ve yurtdışı Pazar paylarını geliştirmek için kamudaki siyasi milletvekilleri ve bakanlar ve kamu üst düzey yöneticilerinin katılım ve katkılarını sağlamak ve destek kuruluşlarına yönelik üyelerinin yararına desteklerden yararlanmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı tanıtım ve Pazar payını artırıcı projeler hazırlamak.
 7. Üyeleri ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik değişiklikleri üzerinde çalışma grupları oluşturup öneriler hazırlayarak, ilgili bakanlık kurum ve kuruluş nezdinde yasal çerçevede hak ve menfaatlerimizi savunmak.
 8. Tıbbi cihaz ürünlerini kullanan kurum ve kuruluşların üyelerimize yönelik bilinçli veya bilinçsiz yapılan haksızlıklara karşı üyelerimizin menfaatini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde korumak.
 9. Üyelerimizin yaptığı hatalı çalışmalardan dolayı kamu veya özel müşterilerinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik kanunların ve yönetmeliklerin el verdiği şekilde hak ve menfaatlerini savunmak.
 10. Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten yayınlarından yararlanmak.
 11. Dernek yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul eder.
 12. Tüzükteki amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 13. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 14. Sektörel birlikteliği temin etmek amacı ile gerek üyeleri arasında gerek sektörün diğer paydaşları ile beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için panel, sempozyum, yemekli toplantılar, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 15. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 16. Tıbbi Cihaz Üretimi mesleki alan oluşturulmasıyla ilgili lobi faaliyetlerinde bulunarak Tıbbi Cihaz üretim meslek odası oluşturulması için TBMM ve Bakanlıklarda çalışmalar yapmak.
 17.  Ulusal ve Uluslararası alanlarda tıbbi cihaz üretiminde bulunan firmalardan oluşan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak, ortak sivil toplum oluşumunda bulunmak, ortak çalışmalar yapmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve yapmak
 18. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan, kanunlarla yasaklanmayan, kamu yararı ve dernek üyelerinin yararına olan alanlarda diğer dernekler veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için organizasyonlar yapmak.
 19. Yerli Tıbbi Cihaz kullanımını arttırmak için ulusal ve uluslararası alanda lobi faaliyetlerinde bulunmak
 20. Ülkemizde üretilen tıbbi cihazların kalite ve imajını güçlendirmek amacı ile tanıtıcı ve eğitici projeler geliştirmek, sektör imajını bozan ürün veya kuruluşları tespit etme ve önleme amacı ile tıbbi cihaz kullanımını gerçekleştiren şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hataların tespit edilmesi ve olumsuzların giderilmesine katkı sağlamak.
 21. Üyelerin hak ve menfaatini savunmak ve korumak amacı ile gerek ulusal gerek uluslararası kurum ve kuruluşlarla lobi faaliyetlerini yürütecek, dernek üyelerinden, sektör içinde kanaat önderi olan kişilerden, akademik çevrelerden ve yasaların elverdiği şekilde bürokrasiden oluşan komisyonlar kurmak.

Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı Ulusal ve Uluslararası alandadır.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- T.C. vatandaşı olup fiil ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernekler kanununda öngörülen şartları taşıyan her gerçek kişi ve/veya Tıbbi Cihaz Üreticisi Firmaların ortaklarından biri yahut Yönetim Kurulu Başkanı olmak şartlarını taşıyanlar derneğe üye olabilir. Bu şartlara sahip olan dernek üyeleri, genel kurulda oy kullanabilir ve Yönetime seçilebilir. (TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİ, FAALİYET BELGESİ V.S. GİBİ BELGELERLE DESTEKLENMELİDİR.)

Bazı durumlarda ikinci özellikte üye kaydı yapılabilir, bu üyeler fahri üye olabilir, ancak yönetim kuruluna seçilemez ve genel kurulda oy kullanamaz.

T.C. vatandaşı olup fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernekler kanununda öngörülen şartları taşıyan her gerçek kişi derneğe üye yapılabilir, bu üyeler fahri üyedir. Ancak yönetim kuruluna seçilemez ve genel kurulda oy kullanamaz.

Onursal Üyelik:

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, derneğin saygınlığını arttıracak kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 6– Her üye yazılı müracaatıyla birlikte dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin çıkması veya çıkarılması aidat borcu ve ferilerine halel getirmez. Derneğin tahsil hakkı bakidir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7-

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yazılı ikazlara rağmen yıllık aidatını ikinci yılın yarısına kadar ödememek
 3. Dernek yönetim kurulu kararlarına uymamak.
 4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 5. Ticari faaliyetler yüz kızartıcı hallerde bulunmak

Yukarıdaki maddelerden birisini yerine getirmeyen üyelerimiz yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul.
 2. Yönetim Kurulu.
 3. Denetim Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Toplanma ve Toplantıya Çağrı Şekli

Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul

 Madde 9– Genel Kurul;

a)-Olağan Genel Kurul derneğin asıl üyelerinin katılımıyla her üç yılda bir aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saate toplanır. Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

b)-Olağanüstü Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü genel kurul toplanır.

Genel Kurul Toplantı ve Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi aşağıda belirtilen iletişim veya yayın araçlarından herhangi biriyle toplantıya davet edilir.(En az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında veya yazılı olarak faks, mail veya cep telefonu mesajı ile davet bildirilir.)

İlk çağrıda, çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının bir hafta sonrası aynı gün, aynı saat ve aynı yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Hazirun Listesi, Genel Kurula katılan üyeler tarafından isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından tutanak ile saptanır.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, gündem maddeleri görüşülür. Ancak üyelerin, gündem maddesi talebi doğrultusunda toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul veya olağanüstü genel kurulda Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen asil üyeler üyelik sayısı kadar oy kullanma hakkına sahiptir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 

Madde 11– Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 8. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.
 9. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 12. Derneğin vakıf kurması.
 13. Derneğin fesih edilmesi.
 14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.
 15. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 Madde 12– Yönetim kurulu Yedi asıl ve Yedi yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapacağı görev bölümü ile Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve Yönetim Kurulu üyeleri  belirlenir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre  yedek üyeler  göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.
 2. Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
 5. Derneğin, lehine olabilecek eğitici, üyelerinin ürettikleri ürünle ilgili Pazar paylarını geliştirecek faaliyetlerde bulunması.
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.
 9. Yönetim kurulu tarafından gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurul’dan yetki alınması şartıyla ek bütçe düzenleyebilmek.
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarını karara bağlamak.
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13-Denetim Kurulu üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmak olduğu takdirde genel kurulda seçilen yedek üyelerden birisi göreve çağırılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14– Derneğin gelir kaynakları aşağıda tanımlanmıştır:

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 600 TL, aylık olarakta 100.TL aidat alınır. Bu miktarları %20’ye kadar artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2.Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3.Dernek tarafından tertiplenen fuar , kongre, yemekli toplantı , iş gezileri ve tıbbi teknolojiyle ilgili yapılan fuar ve kongre organizasyonlarıyla yapılan anlaşmalardan elde edilen gelirler.

4.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6.Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7.Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15– Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defterlere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,  bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve  iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların   kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanını ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde16– Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernek Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi“ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18– Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 19– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

 Madde 20-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde 21– Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23 -Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunun üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 24– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

Mustafa Daşcı                         Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Fethi Polat                  Başkan Yardımcısı

Ş.Devrim Akçay                       Genel Sekreter

Faik Hasar                                Muhasip Üye

Mehmet Aydıngün                 Üye

Adem Uyanık                          Üye

Hayrettin Çelikten                  Üye

 

Bu tüzük 24 (Yirmi dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.