Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul
ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi ile anılan Usul ve Esasların ekinde EK:1
Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listenin “Yıllık Aidat Ücreti” başlıklı
bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2021 yılında Kurumumuza
yatırması gereken “Yıllık Aidat Ücreti” ödemesine ilişkin bilgi firmaların kayıtlarımızda yer alan elektronik
posta adreslerine mail olarak gönderilmiş olup, mail gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat
telefonlarından konu hakkında bilgi alabilecektir.
1- Tıbbi malzeme firmaları Yıllık Aidat Ücreti tutarlarını SGK ile anlaşmalı olan ve Ek 2
listede yer alan online tahsilat yapan bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.

ÖDEMELER YATIRILACAK
YÖNTEM
İL SEÇİMİ SEÇİLECEK BİRİM
(SAYMANLIK ADI)
REFERANS NUMARASI
(SORGULAMA TİPİ)
BAŞVURU TİPİ
SGK
ÖDEMELERİ BEYAN USULÜ ANKARA
GELİR MUHASEBE
BİRİMİ
VERGİ NUMARASI
(ÖNCELİKLİ) veya
T.C. KİMLİK NUMARASI
1045 GSS AİDAT ÜCRETİ
2- Ödemeye ilişkin dekontun/belgenin açıklama bölümünde;
a) Firmanın unvanı/adı-soyadı,
b) Firma tanımlayıcı numarası,
c) Firmanın vergi dairesi,
ç) Firmanın vergi numarası,
d) Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)
e) Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”,
Bilgilerinin yer alması gerekmektedir. (Ödemeye ilişkin dekontta/belgede yeterli açıklama alanı
olmaması nedeniyle eksik kalan bilgi olması durumunda, eksik bilgiler ödeme dekontuna/belgesine el yazısı
ile okunaklı olarak da yazılabilir.)
3- Yıllık aidat ücreti ödemelerinin en geç 01.03.2021 gününe kadar eksiksiz olarak anılan Usul ve
Esaslar ile yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Kurumumuzla anlaşmalı bankalara yatırılması ve
ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde en geç 15.03.2021
tarihine kadar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya
Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla
teslim edilmesi gerekmektedir.
4- Yıllık aidat ücretini 01.03.2021 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyenler ile ödemeye
ilişkin dekontun/belgenin bir suretini duyurunun 3. maddesinde belirtildiği şekilde Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm
barkodları 01.04.2021 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.
Bilgilerinize önemle duyurulur.
EKLER:
1- Dilekçe örneği

2- Online tahsilat yapan ve Kurumumuzla anlaşmalı olan banka listesi

 

ekler