“Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine
İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükmü
doğrultusunda 2020 yılı için Kurumumuza yatırılması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer
Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01.03.2020 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi
malzeme firmaları ile ödemeye ilişkin dekontun/belgenin bir suretini Genel Sağlık Sigortası Genel
Müdürlüğüne teslim etmeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodlarının 01.04.2020 tarihi
itibariyle pasife alınacağı 30.01.2020 tarihinde Kurumumuzun web sayfasından duyurulmuş; ancak
pandemi ile ilgili olarak ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında tıbbi malzeme firmalarının
yaşanan bu olağanüstü durum nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını teminen
barkodların pasife alınma işleminin 01.07.2020 tarihine ertelendiği 01.04.2020 tarihli duyuru ile
bildirilmiştir.
Diğer taraftan “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7 nci maddesinin (d) bendinde yer alan “2 yıl üst üste yıllık
aidatını yatırmayan firmanın tüm ürünleri sistemden çıkartılır.” hükmü gereğince 2019 ve 2020
yıllarında yıllık aidatlarını yatıramayan firmaların 31.12.2020 tarihinde MEDULA sisteminde yer
alan tüm barkodları 01.01.2021 tarihi itibariyle sistemden çıkartılmıştır.
Pandemi koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle tıbbi malzeme firmalarının olası
mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen, aidat yükümlülüğünü süresinde yerine getirememesi
nedeniyle tüm barkodları MEDULA sisteminden çıkartılan firmalardan, 2020 yılı için tahakkuk
eden “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti”ni 01.03.2021 tarihine kadar yatırıp
buna ilişkin belgesini/dekontunu Kuruma ibraz edenlerin barkodlarının bir defaya mahsus yeniden
aktif hale getirilmesi kararı alınmıştır.
Süre uzatımından yararlanmak isteyen tıbbi malzeme firmalarının, bahse konu ücreti en geç
01.03.2020 tarihine kadar 30.01.2020 tarihli duyuruda belirtilen esaslar doğrultusunda eksiksiz
olarak yatırıp buna ilişkin dekontun/belgenin bir suretini dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğüne (Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı) elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat
Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla teslim etmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.