30/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında SUT eki EK-3/I
“Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde ”TromboembolektomiTromboliz Kateterleri” başlığında yer alan;
✓ KV3159 SUT kodlu ”Arter/Ven Tromboliz Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı
“Ven Farmakomenanik Tromboliz/Trombektomi Kateterleri” olarak,
✓ KV3160 SUT kodlu “Ven/Pulmoner Arter Farmakomekanik Tromboliz
Kateterleri” tıbbi malzeme alan tanımı “Pulmoner Arter Farmakomekanik
Tromboliz/ Trombektomi Kateterleri”
olarak değişmiştir.
EK-3/I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan ve
SUT alan tanımları değişen KV3159 ve KV3160 SUT kodlarına eşleştirme talebi olan
firmaların eşleştirilmek istenilen barkodları ve SUT kodlarını gösterir excel tablosu ile
ürünlere ait kullanma kılavuzu, katalog vb. belgeler ile 25/01/2020 günü mesai bitimine kadar
Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.