Sosyal Güvenlik Kurumu İle Götürü Bedel Üzerinden Sağlık
Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esasları Bulunan Üniversite
Sağlık Hizmeti Sunucularından Olan Alacakların Terkin
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Madde 1- (1) Bu Usul ve Esaslanan amacı; 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu ile
Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslan imzalayan üniversite
sağlık hizmeti sunucularının Kuruma 31/12/2020 tarihine kadar bu sözleşme kapsamında
verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme
tutarından düşük olması durumunda, aradaki farkın terkin edilmesi ve terkin edilen tutarın Hazineden tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Usul ve Esasların kapsamı; Sosyal Güvenlik Kurumu ile Götürü Bedel
üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul Esaslan imzalayan üniversite sağlık
hizmeti sunucularını kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 82 nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakanlık : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
b) Götürü Bedel Sözleşmesi: 2020 Yılı Götürü Bedel üzerinden Sağlık Hizmeti Alim
Sözleşmesi ve Usul Esaslarını,
c) Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ifade eder.
Terkin edilecek tutarın tespiti
Madde 5- Kurum tarafından, götürü bedel sözleşmesi kapsamında bulunan;
a) Üniversite hastanelerince, 2020 yılı 12 ayına ait MEDULA-Hastane sisteminde
yapılan donem sonlandırmaları tahakkuk tutarının toplamı tespit edilecektir. Tespit edilen
tahakkuk tutar toplamının, götürü bedel sözleşme tutarlarından aşağı olması durumunda
oluşan farka ilişkin tutarın tamamı,
b)Diş hekimliği fakültelerince, 01/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasında 6 aya ait
MEDULA-Hastane sisteminde gönderilen sağlık hizmetlerine ilişkin hizmet kayıtlarının Sağlık
Hizmeti Sunucularının Faturalarının incelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine ilişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen çerçevede incelenerek mutabakata varılması
sonucunda oluşan tahakkuk tutarları tespit edilecektir. Tespit edilen tahakkuk tutarının
toplamının, götürü bedel sözleşme tutarlarından aşağı olması durumunda oluşan farka ilişkin
tutarın tamamı,
Kurumca terkin edilir.
Terkin edilecek tutarın tahsili
Madde 6- 5 inci madde kapsamında terkin edilen tutarlar; Üniversite sağlık hizmeti
sunucuları bazında Hazineden tahsil edilir.
Yürürlük
Madde 7- Bu Usul ve Esaslar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Usul ve Esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan tarafından yürütülür.