TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN
EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU-28
Kurumumuzca; “Tıbbi Malzeme Listeleri Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Ürünlerin
Eşleştirilmesi İle İlgili Önemli Duyuru-20-Ek” kapsamında duyuru ekinde belirlenen SUT eki
liste ve kodlarına firmalardan ürünlerini eşleştirmesi istenilmiştir. Duyuru-20-Ek kapsamında
firmalarca eşleştirme yapılıp sisteme yüklenen ürünler Kurumumuzda oluşturulan
komisyonlarca değerlendirilmiş olup uygun olan ve uygun olmayan barkod eşleştirmeleri
duyuru eki EK-1’de listelenmiştir. Her bir SUT koduna eşleştirilen barkodlar geri ödemeye
esas olacak olup SUT kodu bazında MEDULA sistemine tanımlanacaktır. Söz konusu listelerde
uygun bulunmayan eşleştirmelere itirazları olan firmaların 21/11/2016 tarihine kadar
Kurumumuza bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Yapılan itiraz başvurularında itiraz edilen ürünün eşleştirildiği SUT kodunda tarif edilen
tıbbi malzeme alan tanımının hangi özelliklerine uyduğunun belgelerle açıklanmasının,
komisyonlarda değerlendirme noktasında kolaylık sağlayacağı düşünüldüğünden başvurularda
bu hususun da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Bilgilerinize önemle duyurulur.